ജലനിധിയില്‍ ഡെപ്യൂടേഷന്‍ ഒഴിവിലേക്ക് മാര്‍ച് 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: (www.kvartha.com 28.02.2021) ശുദ്ധജലവിതരണ ശുചിത്വ പദ്ധതിയായ ജലനിധിയുടെ തൊടുപുഴയിലെ ഇടുക്കി റീജിയണല്‍ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫീസില്‍ റീജിയണല്‍ പ്രോജക്ട്, ഡയറക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ അന്യത്രസേവനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സര്‍കാര്‍/അര്‍ധ സര്‍കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സീനിയര്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനിയര്‍/ഡെപ്യൂട്ടി ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ തസ്തികയില്‍ കുറയാത്ത റാങ്കില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മാര്‍ച് 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 

10 വര്‍ഷം ഗ്രാമ വികസനം അല്ലെങ്കില്‍ ജലവിതരണ മേഖലയില്‍ പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ടാകണം. സാമൂഹ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതികള്‍/പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം.

Thiruvananthapuram, News, Kerala, Job, Application, The vacancy for deputation in Jalanidhi can be applied till March 15

Keywords: Thiruvananthapuram, News, Kerala, Job, Application, The vacancy for deputation in Jalanidhi can be applied till March 15

Post a Comment

Previous Post Next Post